CSR ต่างจาก SE อย่างไร

เรามาหาข้อแตกต่างของธุรกิจหรือบริษัทในรูปแบบ CSR และ SE กันว่าทั้งสองนั้นมีความแตกต่างกันในรูปแบบใดบ้าง

 

 

ธุรกิจในรูปแบบของ SE (Social Enterprise) หรือ ที่เรียกง่ายๆ ว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม คือธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือและพัฒนา รวมทั้งแก้ไขปัญหาในเรื่องอขงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้มีการหวังผลประโยชน์ในเรื่องของกำไรสูงสุดเป็นที่ตั้ง โดยจะมีการแสวงหารายได้ และสร้างผลกำไรให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปแบบที่พึ่งพาตนเองและสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

พร้อมที่จะสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลไกในการบริหารและจัดการที่ดีของภาคธุรกิจที่นำมาบวกเข้ากับความรู้และนวัตกรรมทางสังคม มีเป้าหมายที่ยั่งยืนทางการเงินซึ่งเป็นมิตรต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน เป้าหมายที่กำหนดไว้คือการคืนผลกำไรคืนสู่สังคม ดำเนินการได้อย่างโปร่งใส ซึ่งอาจจะดูคล้ายกับ องค์กรการกุศลแต่แตกต่างกัน เพราะธุรกิจในรูปแบบนี้นั้นจะไม่มีการรับบริจาค แต่จะมีรายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงบริการ ที่ดีและมีคุณภาพ หรือในคุณค่าที่ทางกลุ่มลูกค้านั้นยินดีที่จะจ่าย ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจะมาจากคุณภาพของสินค้าและบริการ

 

SE and CSR

 

ตัดภาพมาที่ธุรกิจในรูปแบบของ CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) หรือ ธุรกิจในรูปแบบที่มีการรับผิดชอบต่อสังคม คือการธุรกิจนั้น มีการแบ่งปันผลกำไร หรือรายได้ มาใช้ในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคม โดยที่ธุรกิจนั้นยังคงดำเนินการแสวงหากำไรตามปกติ อาจจะมีการจัดทำโครงการเป็นครั้งคราวและจบไป เรียกว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคม เช่น การบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ การแจกอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้ เป็นต้น แต่เป็นวิธีที่คนส่วนมากมักจะมองว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรเสียมากกว่า ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะไม่ยั่งยืนเท่าที่ควรเพราะเป็นการตอบแทนสู่สังคมภายนอก โดยบางที่ทางบริษัทอาจจะไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง โดยวิธีนี้อาจจะมีผลกระทบและรับแรงกดดันมากขึ้นในภายหลังได้

 

SE and CSR

 

ความแตกต่างของธุรกิจที่ดำเนินการในรูปแบบของ SE และ CSR มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน เพราะว่า CSR นั้นมีการนำกำไรมาใช้เพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งแตกต่างจาก SE เพราะว่า SE นั้นจะเน้นในเรื่องการสร้างผลกระทบที่ดีทางสังคมผ่านตัวกิจการที่เหมือนกับกิจกรรมหลักๆ โดยผลกำไรที่ได้มีการเกิดขึ้นนั้นก็จะมีการนำไปลงทุนซ้ำเพื่อที่จะได้สร้างผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคมยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนั้นเอง ซึ่งในธุรกิจรูปแบบSE นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอกาสแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไป เพราะกิจการที่มีเพื่อสังคมนั้นมีอยู่ด้วยกันในหลายรูปแบบ จึงจะมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่ค่อนข้างหลากหลายแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของ ระบบบริการขนส่งสาธารณะ สิ่งแวดล้อม อาหาร และอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีการส่งผลกระทบต่อสังคมในมุมกว้าง โดยหากเปรียบเทียบกับธุรกิจโดยทั่วไปแล้วนั้นก็อาจจะมีการส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมเช่นกันแต่เป้าหมายในการจัดตั้งองค์กรขึ้นมานั้น มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากธุรกิจในประเภท SE เพราะกิจการหรือองค์กรโดยทั่วไปแล้วมักที่จะเน้นเรื่องของการสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการโดยสำคัญ แต่ในขณะที่ธุรกิจอย่าง SE หรือธุรกิจเพื่อสังคมนั้นจะเน้นในเรื่องของการตั้งกิจการที่มีเป้าหมายทางสังคมและรวมไปถึงทางด้นของสิ่งแวดล้อมเป็นตัวตั้งตัวตีหลัก รวมไปถึงยังสามารถที่จะระบุและกำหนดผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบที่ดีทางสังคมอย่างชัดเจน โดยอาศัยการเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการและส่งมอบให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีความยินดีจ่ายนั้นเอง