car free day การร่วมรณรงค์การใช้รถในประเทศไทย

ปัจจุบันโลกเรานั้นบนท้องถนนมีแต่รถติดเกือบจะทุกประเทศนั้นก็เพราะจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นและท้องถนนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของรถ ต่อบ้านหนึ่งหลังมักจะมีรถหลายคันนี้ก็คือปัญหาที่สำคัญเมื่อรถยิ่งมากมลพิษก็เพิ่มมากไปด้วยเกิดปัญหาในเรื่องของความต้องการน้ำมันเพิ่มมากขึ้นถึงแม่จะมีทางเลือกในเรื่องเชื่อเพลิงแต่ก็ไม่พอกับความต้องการ เลยต้องมีมาตรการในการเข้ามาควบคุมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้นั้นก็คือการรณรงค์ car free day หรือวันปลอดรถโลก

ซึ่งตรงกับเดือนกันยายนของทุกปีโดยวันนี้เป็นวันที่ได้การยอมรับและสนับสนุนจาก 50 องค์กร จากทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพราะประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีรถติดมากที่สุดในโลกในอันดับต้นๆ การรณรงค์นี้คือการให้ทุกคนเลิกใช้รถส่วนบุคคลและให้มาใช้รถร่วมขนส่งมวลชนหรือทางเดียวกันไปด้วยกันโดยการที่ใครจะไปทางเดียวกันก็ขับรถไปคันเดียวเพื่อประหยัดน้ำมันและลดจำนวนรถบนถนนได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนี้เริ่มขึ้นเมื่อ ค.ศ.1985 ในประเทศนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  ค.ศ. 1968 ในเนเธอร์แลนด์ และค.ศ. 1972ในฝรั่งเศส  ไม่นานประเทศต่างๆก็เริ่มให้ความสำคัญกับการใช้รถจนมีหลายๆประเทศเข้าร่วมและเมื่อในปี ค.ศ. 2005 มีการจัดรณรงค์ชื่อ In town without my car! มีเมืองที่เข้าร่วมทั้งหมด 1500 เมืองจากทั่วโลก โดยนับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมมากกว่า 100,000,000 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดการรณรงค์นี้ก็เพื่อเกิดวิกฤติในเรื่องของน้ำมันในปี ค.ศ.1970 โดยประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับ car free day โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเพื่อให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องรถในประเทศไทยมาขึ้น