ในวัน car free day องค์กรของแต่ล่ะประเทศทำยังไงกันบ้าง

Car free day หรือที่คนไทยเรียกว่าวันปลอดรถ ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกจะให้การรณรงค์ในการไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและให้หันมาใช้รถขนส่งมวลชนแทนหรือหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อลดมลพิษและมลภาวะควันเสียทางอากาศ เพื่อทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น ช่วยลดการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่ส่งผลร้ายต่อชีวิต ช่วยลดระยะเวลาในการสัญจรและเดินทางได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันอีกด้วย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเพื่อเดินทางได้ดีมาก

การรณรงค์ในวัน car free day หรือการไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1958 โดยประเทศที่ก่อตั้งวันรณรงค์นี้ขึ้นมาก็คือ สหรัฐอเมริกา วัน car free day ได้รับความสนใจมากจากผู้คนในเมือง เมื่อข่าวเกี่ยวกับวันนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกและได้มีประเทศที่ขอเข้าร่วมการรณรงค์เพิ่มมากยิ่งขึ้น จนกระทั้งในปีคริสต์ศักราช 1968 ประเทศเนเธอแลนด์ได้เริ่มต้นจัดวัน car free day นี้ขึ้นมาด้วย ต่อมาในปีคริสต์ศักราช 1972 ฝรั่งเศสก็ได้เข้าร่วมการรณรงค์นี้เช่นเดียวกัน ในวันที่ 22 กันยายน คริสต์ศักราช 1998 ได้มีการจัดการรณรงค์ 34 เมืองในประเทศฝรั่งเศส การรณรงค์นี้มีชื่อว่า “En ville, sans ma voiture?” (A day in the city without my car?) หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า ”วันในเมืองโดยไม่มีรถของฉัน” ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนดีมาก ในปีคริสต์ศักราช 1999 ฝรั่งเศสได้จัดวัน car free day ครั้งที่ 2 ขึ้น ประชาชนในเมืองให้ความสำคัญต่อการรณรงค์นี้เป็นอย่างดี รวมถึงมี อิตาลีก็ได้เริ่มการณรงค์นี้ด้วยในปีนั้นและทั่วประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้จัดวัน car free day ในวันที่ 19 กันยายน 1999 ส่วน เบลเยียมก็เพิ่งเริ่มการรณรงค์นี้เป็นปีแรกและจัดวัน car free day ในวันที่ 26 กันยาน 1999 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ จนกระทั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกและได้ทำต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน