การปรับตัวให้เข้ากับเมืองใหญ่ที่มากไปด้วยมลพิษต่างๆ

มนุษย์นั้นเป็นสังคมที่เน้นการอยู่ร่วมกัน โดยที่เรานั้นเรียกว่าสังคมนั่นเอง และเมื่อสังคมนั้นมีคนอยู่มากยิ่งขึ้นกลาย เป็นชุมชนที่ใหญ่ยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั่งในส่วนของ การใช้ชีวิต และสังคมความเป็นอยู่นั่นเอง และเมื่อไดก็ตามที่มีคนมากมายนั้นรวมกันอยู่ในเมืองใหญ่นั่นย่อมหมายถึงต้องมีการใช้ ทรัพยากร และพลังงานที่สูงขึ้นตามมาปัยหาสำคัญที่เรานั้นไม่ควรมองข้ามเพราะนี่เป็นหนึ่ง

มลพิษจากผลกระทบในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์

-มลพิษทางอากาศ ในเมื่อมลพิษนั้นส่วนใหญ่มีการลอยขึ้นไปบนอากาสนั่นเอง จึงทำให้มลพาทางอากาศนั้นเกิดการปนเปื้อนทั้งปัญหาของ ฝุ่นควันจากปัญหาฝุ่นควันจากการใช้รถใช้ถนน การคมนาคมในเมืองใหญ่ที่แสนจะวุ่นวาย หรือว่าจะเป็นการทำโรงงานซึ่งมีการกระจายตัวกันอยู่ทั่วโลก

-มลพิษทางน้ำ อีกหนึ่งปัญหาสำคัญทีเรานั้นไม่ควรที่จะมองข้าม เพราะน้ำนั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เรานั้นมีชีวิตได้เปรียบเสมือนปัจจัย 4 ที่หล่อเลี่ยงชีวิตเรา แต่ ถึงอย่างนั้น ปัญหานี้ก็กลับทวีความรุนแรงขึ้น อาทิปัญหาน้ำเน่าเสีย การทิ้งขยะของคนเมืองนั่นเอง ซึ่งนั่นส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบของการบำบัดน้ำในเมืองใหญ่ ส่งผลให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย

Car free day นับว่าเป็นอีกกิจกรรรมที่ช่วยรณรงให้กับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเพียงจุดเล็กๆ นั้นอาจจะเป็นจุดที่ช่วยโลกได้ แม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถช่วยได้ กิจกรรมนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆ เพียงท่านนั้นในหนึ่งปีนั้นจะมีวันหนึ่งที่ท่านนั้น จะร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมทางมีการเดินทาง เดินทางด้วยกันไปด้วยกัน ด้วยรถคันเดียวซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษ ได้แม้จะน้อยแต่ถ้าช่วยกันหลายคนก็จะสามารถช่วยได้