home

Car free day หรือที่คนไทยเรียกว่าวันปลอดรถ ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกจะให้การรณรงค์ในการไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและให้หันมาใช้รถขนส่งมวลชนแทนหรือหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อลดมลพิษและมลภาวะควันเสียทางอากาศ เพื่อทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น ช่วยลดการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่ส่งผลร้ายต่อชีวิต ช่วยลดระยะเวลาในการสัญจรและเดินทางได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันอีกด้วย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเพื่อเดินทางได้ดีมาก

เดินทางโดยรถสารธารณะ

เป็นวันที่รรณรงค์ในการไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและให้หันมาใช้รถขนส่งมวลชนแทนหรือหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น

ลดมลพิษและมลภาวะควันเสียทางอากาศ

จากปัญหาการใช้รถที่มากขึ้นจึงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ตามมา

ลดการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ

เนื่องจากมีรถวิ่งน้อยลงการเดินทางจึงไม่ติดขัดการจราจรสามารถไปได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว