Car free day หรือที่คนไทยเรียกว่าวันปลอดรถ ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกจะให้การรณรงค์ในการไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและให้หันมาใช้รถขนส่งมวลชนแทนหรือหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อลดมลพิษและมลภาวะควันเสียทางอากาศ เพื่อทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น ช่วยลดการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่ส่งผลร้ายต่อชีวิต ช่วยลดระยะเวลาในการสัญจรและเดินทางได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลโดยตรงต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันอีกด้วย ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเพื่อเดินทางได้ดีมาก

22.png

เดินทางโดยรถสารธารณะ

เป็นวันที่รรณรงค์ในการไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและให้หันมาใช้รถขนส่งมวลชนแทนหรือหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น

21.png

ลดมลพิษและมลภาวะควันเสียทางอากาศ

จากปัญหาการใช้รถที่มากขึ้นจึงก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ตามมา

20.png

ลดการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ

เนื่องจากมีรถวิ่งน้อยลงการเดินทางจึงไม่ติดขัดการจราจรสามารถไปได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

  • ในวัน car free day องค์กรของแต่ล่ะประเทศทำยังไงกันบ้าง

    Car free day หรือที่คนไทยเรียกว่าวันปลอดรถ ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ทั่วโลกจะให้การรณรงค์ในการไม่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและให้หันมาใช้รถขนส่งมวลชนแทนหรือหันมาใช้จักรยานเพิ่มขึ้น มีจุดประสงค์เพื่อลดมลพิษและมลภาวะควันเสียทางอากาศ...
  • car free day การร่วมรณรงค์การใช้รถในประเทศไทย

    ปัจจุบันโลกเรานั้นบนท้องถนนมีแต่รถติดเกือบจะทุกประเทศนั้นก็เพราะจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นและท้องถนนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของรถ ต่อบ้านหนึ่งหลังมักจะมีรถหลายคันนี้ก็คือปัญหาที่สำคัญเมื่อรถยิ่งมากมลพิษก็เพิ่มมากไปด้วยเกิดปัญหาในเรื่องของความต้องการน้ำมันเพิ่มมากขึ้นถึงแม่จะมีทางเลือกในเรื่องเชื่อเพลิงแต่ก็ไม่พอกับความต้องการ เลยต้องมีมาตรการในการเข้ามาควบคุมเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้นั้นก็คือการรณรงค์ car free day หรือวันปลอดรถโลก ซึ่งตรงกับเดือนกันยายนของทุกปีโดยวันนี้เป็นวันที่ได้การยอมรับและสนับสนุนจาก 50 องค์กร จากทั่วโลกมากกว่า...